„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

  

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

pre uchádzačov o štúdium od šk. roku 2017/2018

 

 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí si môže zákonný zástupca prevziať osobne dňa 22.6.2017 čase od 800 hod. do 1500 hod. na sekretariáte školy a zároveň môže vykonať zápis dieťaťa, ak bolo na štúdium prijaté.

 

Zápis prijatých žiakov sa bude konať dňa:

22. júna 2017 od 800 hod. do 1500 hod.

 

Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne v  ktoromkoľvek z uvedených termínov odovzdaním zápisného lístka, ktorý dostane v ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Ak zákonný zástupca nemôže vykonať zápis v určených termínoch, môže pred zápisom požiadať riaditeľku školy o určenie iného termínu.

Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium v strednej škole zo strany uchádzača. Ak sa uchádzač v určenom alebo dohodnutom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium stratí platnosť.

 

Neprevzaté rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí budú odoslané zákonnému zástupcovi každého žiaka doporučenou poštou najneskôr 23.6.2017 na adresu uvedenú na prihláške na štúdium.

 

Proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí žiaka možno podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia sa podáva riaditeľke školy.

                                                                                   

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.

riaditeľka školy 

 


  

 

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

pre uchádzačov o štúdium od šk. roku 2017/2018

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí si môže zákonný zástupca prevziať osobne dňa 16.5.2017 čase od 1500 hod. do 1700 hod. na sekretariáte školy a zároveň môže vykonať zápis dieťaťa, ak bolo na štúdium prijaté.

Neprevzaté rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí budú odoslané zákonnému zástupcovi každého žiaka doporučenou poštou najneskôr 17.5.2017 na adresu uvedenú na prihláške na štúdium.

Proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí žiaka možno podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia sa podáva riaditeľke školy.

Jeden žiak (uchádzač o štúdium v osemročnej forme), ktorý sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil prijímacích skúšok v riadnom termíne, vykoná prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

 

Zápis prijatých žiakov sa bude konať v dňoch:

16. mája 2017 od 1500 hod. do 1700 hod.

24. mája 2017 od 1500 hod. do 1700 hod.

 

Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne v  ktoromkoľvek z uvedených termínov odovzdaním zápisného lístka, ktorý dostane v ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Ak zákonný zástupca nemôže vykonať zápis v určených termínoch, môže pred zápisom požiadať riaditeľku školy o určenie iného termínu. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium v strednej škole zo strany uchádzača. Ak sa uchádzač v určenom alebo dohodnutom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium stratí platnosť.

 


 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť:

  • jednu triedu štvorročnej formy štúdia v odbore 7902J – gymnázium s počtom 30 žiakov
  • jednu triedu osemročnej formy štúdia v odbore 7902J – gymnázium s počtom 30 žiakov

 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2017/2018 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2017 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 5.4. 2017 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10.4.2017 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4.2017 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  •   9. 5. 2017         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

  • 11. 5. 2017         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

 

 

Pre informáciu ponúkame záujemcom o štúdium k nahliadnutiu kritériá na prijímanie žiakov na štvorročné a osemročné štúdium v školskom roku 2017/2018:

  

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2017/2018

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia v školskom roku 2017/2018

 

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
16.08.2017
Meniny má : Leonard