„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

 

NOVÉ! II. kolo prijímacích skúšok

 

Oznamujeme záujemcom o štúdium, že II. kolo prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia od šk. roku 2018/2019  sa uskutoční dňa 19.6.2018.

 

Záujemcovia môžu prihlášky na štúdium poslať poštou alebo priniesť osobne do 25.6.2018.

 


  

Výsledky prijímacích skúšok v I. kole

 

Výsledky prijímacích skúšok v I. kole do 4-ročnej formy štúdia od šk. roku 2018/2019 nájdete TU.

 

Výsledky prijímacích skúšok v I. kole do 8-ročnej formy štúdia od šk. roku 2018/2019 nájdete  TU.

  

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí bude odoslané zákonnému zástupcovi každého žiaka doporučenou poštou najneskôr 22.5.2018 na adresu uvedenú na prihláške na štúdium.

 

Proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí žiaka možno podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia sa podáva riaditeľke školy.

  

Zápis prijatých žiakov sa bude konať v dňoch:

29. mája 2018 od 1600 hod. do 1730 hod.

1. júna 2018 od 800 hod. do 930 hod.

 

Do testov je možné nahliadnuť dňa 22.5.2018 (utorok) v čase 15:00 – 17:00 hod.

 

Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne v  ktoromkoľvek z uvedených termínov odovzdaním zápisného lístka, ktorý dostane v ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Ak zákonný zástupca nemôže vykonať zápis v určených termínoch, môže pred zápisom požiadať riaditeľku školy o určenie iného termínu. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium v strednej škole zo strany uchádzača. Ak sa uchádzač v určenom alebo dohodnutom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium stratí platnosť.

 

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.,

riaditeľka školy

 


 

 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu v štvorročnej forme štúdia s počtom žiakov 30.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2017/2018

 

 

V utorok 10.4.2018 sme dostali výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia.V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu osemročnej formy s počtom žiakov 17. 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia (prima) v školskom roku 2018/2019. 

 

 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2018/2019 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2018 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 21.3. 2018 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10.4.2018 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4.2018 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 14. 5. 2018         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

  • 17. 5. 2018         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

 

Zároveň ponúkame k nahliadnutiu:

 

1. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do štvorročnej formy štúdia:

 

ukážky testov SJL + MAT: TU 

kľúč správnych odpovedí SJL: TU

kľúč správnych odpovedí MAT: TU

 

2. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do osemročnej formy štúdia: 

ukážka testov SJL: TU

ukážka testov MAT: TU

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
14.08.2018
Meniny má : Mojmír