„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Jedáleň

 

Aktuálny jedálny lístok 

Nové číslo účtu:  

SK57 0200 0000 0037 1653 9953

Variabilný symbol:  20162017  (školský rok)

 

Telefón na školskú jedáleň: 02/5443 2804

Mail: kuchyna@zsmsursule.sk 

Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
Adresa: Uršulínska 5, 811 01 Bratislava

 

Milí stravníci,

v tomto školskom roku 2016/2017 bude školská jedáleň vydávať stravu pre gymnázium od 6.9.2016.

 

Čipový kľúč / ISIC karta

 

Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči/ ISIC karte. Bez tohto kódu nebude možné vydať stravu.

Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče v rámci projektu nie sú k dispozícii. V prípade straty si žiak, prípadne rodič, zaobstará nový čipový kľúč u p. vedúcej ŠJ na vlastné náklady (3,00 €).

 

Odhlásenie sa z obeda

 

Zákonný zástupca dieťaťa  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. 

Žiak s čipovým kľúčom/ ISIC kartou si môže odhlásiť obed:

1) na termináli v školskej jedálni alebo

2) vhodením listu s označením mena a triedy do schránky pri dverách vedúcej ŠJ, prípadne

3) môže odhlásiť žiaka jeho zákonný zástupca telefonicky 02/544 32 804.

 Odhlášky na stravu treba uskutočniť deň dopredu, prípadne ráno do 7:30hod. 

  

Úhrada stravného - POZOR!! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

 

1.  Úhrada stravného vopred do 25. dňa v  mesiaci. V príprade, že žiak nebude mať preukazateľne uhradenú stravu do prvého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania poskytnutá.

2.  Spôsob úhrady: poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet banking-u.

Číslo účtu:  SK57 0200 0000 0037 1653 9953

Variabilný symbol:  20162017  (školský rok)

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

3.  Výška stravného od 1.9.2017 je:

  

 Stravníci  Mesačná platba  Denná sadzba V tom 
       Nákup potravín  Réžia
 MŠ sv. Uršule  25,00 €   1,42 €  1,19  0,23
 do 11 rokov  23,00 €  1,24 €  1,01  0,23 
 Gym. sv. Uršule do 15 rokov  24,00 €  1,32 €  1,09  0,23 
 Gym. sv. Uršule nad 15 rokov  25,00 €  1,42 €  1,19  0,23 


 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
16.08.2017
Meniny má : Leonard