„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

 

 

Prijímame prihlášky do II. kola

prijímacieho konania do štvorročnej formy štúdia od šk. roku 2020/2021.

Viac informácií tu

 


 

 

Všetky potrebné informácie pre uchádzačov nájdete na našej novej web stránke:

https://v1.ursula.sk/gymnazium/prijimacie-konanie/

 

 

 


 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

  • jednu triedu osemročnej formy štúdia v študijnom odbore 7902J00-gymnázium s počtom žiakov 24,
  • jednu triedu štvorročnej formy štúdia  študijnom odbore 7902J00-gymnázium s počtom žiakov 20.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka od šk. roku 2020/2021.

 


 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2020/2021 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2020 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,

 

Aktualita 

Nové termíny na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.3.2020:

 

  • do 15. 5. 2020 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole vrátane osemročných gymnázií riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,

 

  • do 20. 5. 2020 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu vrátane osemročných gymnázií.

 

Prijímacie skúšky sa budú konať  v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020. Informácie budú ešte spresnené.

 Nasledujúce termíny boli zrušené rozhodnutím MŠVVaŠ SR z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania v školách:

  • 1. 4. 2020 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10. 4. 2020 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole vrátane osemročných gymnázií riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4. 2020 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu vrátane osemročných gymnázií.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 11. 5. 2020         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

  • 14. 5. 2020         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

 


 

Zároveň ponúkame k nahliadnutiu:

 

1. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do štvorročnej formy štúdia:

 

ukážky testov SJL + MAT: TU 

kľúč správnych odpovedí SJL: TU

kľúč správnych odpovedí MAT: TU

 

2. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do osemročnej formy štúdia: 

ukážka testov SJL: TU

ukážka testov MAT: TU

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana