„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

 


 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame:

  • jednu triedu osemročnej formy štúdia v študijnom odbore 7902J00-gymnázium s počtom žiakov 24,

 

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť :

  • jednu triedu štvorročnej formy štúdia  študijnom odbore 7902J00-gymnázium s počtom žiakov 20.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka od šk. roku 2020/2021 budú zverejnené najneskôr do 31.3.2020.

 

Pre informáciu:

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2019/2020.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia (prima) v školskom roku 2019/2020. 

 

 


 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2020/2021 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2020 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 1. 4. 2020 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10. 4. 2020 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole vrátane osemročných gymnázií riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4. 2020 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu vrátane osemročných gymnázií.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 11. 5. 2020         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

  • 14. 5. 2020         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

 

Zároveň ponúkame k nahliadnutiu:

 

1. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do štvorročnej formy štúdia:

 

ukážky testov SJL + MAT: TU 

kľúč správnych odpovedí SJL: TU

kľúč správnych odpovedí MAT: TU

 

2. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do osemročnej formy štúdia: 

ukážka testov SJL: TU

ukážka testov MAT: TU

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
28.03.2020
Meniny má : Sona