„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Štatút


  katolíckych základných a katolíckych stredných  škôl a katolíckych školských zariadení zriadených Rímskou úniou Rádu sv.Uršule, Slovenskou provinciou so sídlom v Bratislave

   

     V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch v znení neskorších predpisov    v y d á v a m     tento

 

š t a t ú t

 

 I. úvodné ustanovenia

 

1.1    Štatút je základným vnútorným predpisom pre zriaďovanie, vyraďovanie a spravovanie katolíckych základných a stredných škôl a katolíckych školských zariadení v intenciách Cirkvi v súlade s kánonickými normami rešpektujúc zákony Slovenskej republiky.

 

1.2    Katolíckou školou a katolíckym školským zariadením je cirkevná  škola a cirkevné školské zariadenie zriadené alebo uznané miestnym diecéznym biskupom, jeho generálnym vikárom alebo predstaveným náboženskej spoločnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. (Čl. I, bod 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní).

 

1.3    Cirkevné školy alebo školy náboženských spoločenstiev sú cirkevné základné školy, cirkevné špeciálne školy, cirkevné stredné školy, cirkevné strediská praktického vyučovania, cirkevné základné umelecké školy a cirkevné učilištia. (§ 3 ods. p zákona č. 245/2008 Z.z)

 

1.4    Vzdelanie získané v cirkevných školách je rovnocenné vzdelaniu získanému na ostatných školách podľa §3 ods. q zákona č. 245/2008 Z.z.

 

1.5    Katolícka škola vystupuje k iným právnickým a fyzickým osobám ako samostatný subjekt s právnou subjektivitou. Hospodári ako nezisková účtovná jednotka.

 

1.6    Katolícka škola sa vo vzdelávaní a výchove opiera o zásady katolíckej náuky. (CIC, kán. 803)

 

 

II. ZRIADENIE KATOLÍCKEJ ŠKOLY A KATOLÍCKEHO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

 

2.1      DÔVOD ZRIADENIA KATOLÍCKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

 

  2.1.1  Deti a mládež sa majú tak vychovávať, aby svoje fyzické, morálne a intelektuálne vlohy  mohli harmonicky rozvíjať, získať dokonalejší zmysel pre zodpovednosť a správne  používanie slobody, aby boli pripravené na aktívnu účasť na spoločenskom živote. Pravá výchova musí sledovať úplnú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. (CIC, kán. 795)

 

2.1.2  Katolícki rodičia majú povinnosť aj právo zvoliť si tie prostriedky a inštitúcie, ktorými  môžu podľa miestnych okolností vhodnejšie zabezpečiť katolícku výchovu detí. Rodičia majú tiež právo využívať tie prostriedky, poskytované občianskou spoločnosťou, ktoré potrebujú na zaistenie katolíckej výchovy detí. (CIC, kán. 793)

 

2.1.3 Veriaci majú právo na výchovu svojich detí v duchu svojho svedomia a majú sa domáhať, aby v občianskej spoločnosti zákony upravujúce formáciu mládeže zaisťovali i jej náboženskú  a mravnú výchovu.

 

2.1.4 Cirkev zriaďuje cirkevné školy po ich zaradení do siete škôl ustanovenej Ministerstvom školstva SR alebo Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

2.1.5  Z osobitného dôvodu povinnosť a právo vychovávať prislúcha Cirkvi, ktorej Boh zveril poslanie pomáhať ľuďom, aby mohli dôjsť k plnosti kresťanského života. (CIC, kán. 794, § 1)

 

2.1.6  Cirkev má právo zakladať a viesť školy akéhokoľvek odboru, druhu a stupňa. (CIC, kán. 800, § 1).         Veriaci majú propagovať katolícke školy a podľa svojich síl poskytovať pomoc na ich založenie  a udržiavanie. (CIC, kán. 800, § 2)

 

2.2      ZRIAĎOVANIE URŠULÍNSKEJ KATOLÍCKEJ ŠKOLY

 

2.2.1 Rehoľné inštitúty, ktorým je výchova vlastným poslaním, verne sa pridržiavajúce tohto svojho poslania, majú sa snažiť venovať katolíckej výchove aj pomocou svojich škôl, založených so súhlasom diecézneho biskupa. (CIC, kán. 801)

 

2.2.2  Svätý Otec dôrazne vyzýva zasvätené osoby prostredníctvom Synody o zasvätenom živote, aby tam, kde je to možné, s novým zápalom sa pustili do výchovného poslania a viedli školy všetkých typov a stupňov... (Vita Consecrata, 167)

 

2.2.3 Návrh na zaradenie cirkevnej školy do siete predkladá zriaďovateľ – Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok so sídlom v Bratislave (ďalej len „zriaďovateľ“) Ministerstvu školstva SR.

 

 

2.3  KATOLÍCKE ŠKOLY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA ZRIADENÉ RÍMSKOU ÚNIOU RÁDU SV. URŠULE, SLEOVENSKOU PROVINCIOU, PROVINCIALÁTOM URŠULÍNOK

Nasledujúce katolícke školy a školské zariadenia zriadené Rímskou úniou Rádu sv. Uršule, Slovenskou provinciu, Provincialátom uršulínok so sídlom v Bratislave (ďalej len „uršulínske školy a školské zariadenia“) boli na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu SR zaradené do siete škôl SR:

 

2.3.1  Gymnázium Angely Merici na Hviezdoslavovej ulici č. 10 v Trnave. Rozhodnutie bolo vydané dňa 23.8.1990 pod číslom 3690/90.

 

2.3.2 Školský internát pri Gymnáziu Angely Merici na Hviezdoslavovej ulici č. 10. Rozhodnutie bolo vydané dňa 17.1.1995 pod číslom 226/95-215.

 

2.3.3 Školská jedáleň pri Gymnáziu Angely Merici na Hviezdoslavovej ulici č. 10. Rozhodnutie bolo vydané dňa 21.12.1994 pod číslom 6839/94-215.

 

2.3.4 Gymnázium sv. Uršule na Nedbalovej ulici č.6 v Bratislave. Rozhodnutie bolo vydané dňa 27.10.1993 pod číslom 5 774/1993-30.

 

2.3.5 Základná škola sv. Uršule na Nedbalovej ulici č.4 v Bratislave. Rozhodnutie bolo vydané dňa 16.8.1990 pod číslom 3 177/1990-sekr.

 

2.3.6 Školská jedáleň pri Základnej škole sv. Uršule na Nedbalovej ulici č.4 v Bratislave. Rozhodnutie bolo vydané dňa 30.6.2003 pod číslom  777/2003 - 12.

 

2.3.7  Školský klub detí pri Základnej škole sv. Uršule na Nedbalovej ulici č.4 v Bratislave. Rozhodnutie  bolo vydané  dňa 23.12.2003 pod číslom  7157/2003 - 096.

 

2.3.8 Materská škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Rozhodnutie vydané 1.8.2012 pod číslom 2012-991/3349:5-916.

 

2.3.9 Základná škola s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava.

Rozhodnutie bolo vydané dňa 12.12.2012 pod číslom 2012-20347/56518:3-916.

 

2.3.10    Školský klub detí, Halenárska 45, Trnava ako súčasť Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava.

Rozhodnutie bolo vydané dňa 12.12.2012 pod číslom 2012-20347/56522:4-916.

 

2.3.11  Centrum voľného času, Halenárska 45, Trnava ako súčasť Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava.

Rozhodnutie bolo vydané dňa 12.12.2012 pod číslom 2012-20347/56526:5-916.

 

2.3.12  Školskú jedáleň, Halenárska 45, Trnava ako súčasť Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45, Trnava.

Rozhodnutie bolo vydané dňa 12.12.2012 pod číslom 2012-20347/56528:6-916.

 

 III. správa a riadenie  uršulínskej školy a školského zariadenia

 

3.1  OBLASŤ VZDELÁVANIA

 

3.1.1   Zriaďovateľ usmerňuje uršulínske školy k dosiahnutiu cieľov výchovy a vzdelávania podľa dokumentov Kongregácie pre katolícku výchovu a vzdelávanie v zmysle Dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Gravissimum educationis“.

 

3.1.2     Zriaďovateľ na návrh riaditeľa školy po dohode s MŠ SR schvaľuje učebné plány     

            a učebné osnovy  katolíckych škôl a ich zmeny.

 

3.1.3      Zriaďovateľ stanovuje, že

 • v schválených učebných plánoch je katolícke náboženstvo povinným vyučovacím predmetom
 • v každom ročníku katolíckej školy sú dve vyučovacie hodiny katolíckeho  náboženstva týždenne
 • názov predmetu „náboženstvo“ na tlačive vysvedčenia sa spresní na „rímsko-katolícke náboženstvo“.

 

 

3.2  OBLASŤ PERSONÁLNA

 

3.2.1     všeobecné ustanovenia

 

3.2.1.1   Uršulínska škola a školské zariadenie je zamestnávateľskou organizáciou v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov konkrétnej uršulínskej školy a školského zariadenia.

 

3.2.1.2 Zriaďovateľ stanovuje, že zamestnanci uršulínskej školy a školského zariadenia musia spĺňať:

a)      spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

b)      nadobudnutie potrebného vzdelania a kvalifikácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických

a odborných zamestnancoch vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch

c)      svedectvo života zhodné s kresťansko-katolíckymi hodnotami

d)     zdravotnú spôsobilosť pre prácu

e)      bezúhonnosť.

 

3.2.1.3 Zriaďovateľ určuje pre vykonávanie pedagogickej činnosti učiteľov a vychovávateľov uršulínskych škôl a  školských zariadení požiadavku absolvovať každoročne minimálne trojdňové duchovné cvičenia a pravidelne sa zúčastňovať duchovných obnov organizovaných školou.   

 

3.2.1.4 Zriaďovateľ má právo kontroly duchovného a odborného pôsobenia učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy a školského zariadenia.  Prostredníctvom poverených osôb kontroluje efektívne a hospodárne využívanie verejných finančných  prostriedkov poskytovaných z kapitoly MŠ SR.

 

3.2.1.5 V uršulínskej škole a v školskom zariadení štatutárnym zástupcom zriaďovateľa je provinciálna predstavená.

 

3.2.1.6 Duchovnú službu na uršulínskej škole zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom.

 

3.2.1.7 Diecéznemu biskupovi prislúcha právo dozerať na katolícke školy nachádzajúce sa na  jeho území a vizitovať ich, a to aj tie, ktoré založili alebo riadia členovia rehoľných inštitútov. Takisto mu prislúcha vydávať predpisy, ktoré sa týkajú všeobecného poriadku katolíckych škôl. Tieto predpisy platia rovnako aj pre školy so sídlom v diecéze, ktoré boli zriadené rehoľnou spoločnosťou. (CIC, kán. 806, § 1)

 

 

3.2.2  Vymenúvanie a odvolanie riaditeľa uršulínskej školy a školského zariadenia

 

3.2.2.1 Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa uršulínskej školy a školského zariadenia na základe výberového konania podľa platnej legislatívy. Funkčné obdobie riaditeľa sa určuje na päť rokov. Funkčné obdobie končí dňom, ktorý je stanovený v menovacom dekréte.

 

3.2.2.2.  Zriaďovateľ má právo odvolať riaditeľa uršulínskej školy a školského zariadenia v súlade so zák. č. 596/2003 Z. z.

 

3.2.2.3   Po ukončení funkčného obdobia riaditeľa uršulínskej školy a školského zariadenia sa 

              postupuje v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.

 

 

3.2.3    Prijímanie učiteľov a vychovávateľov uršulínskych škôl a školských zariadení

 

3.2.3.1   Riaditeľ prijíma do riadneho pracovného pomeru na základe osobného pohovoru, na ktorý prizve predstavenú miestnej komunity alebo zriaďovateľom poverenú osobu.

 

 3.2.4       oblasť prijímania žiakov

 

3.2.4.1  Zriaďovateľ stanovuje, že do uršulínskej školy sa prijímajú žiaci z katolíckych rodín.

             Možnosť prijatia majú i  žiaci iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci  

             i rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na

             celom programe školy.

 

3.2.4.2  Zriaďovateľ stanovuje, že okrem kritérií uvedených v bode 3.2.4.1 sa žiaci na stredné

           školy  prijímajú podľa § 65  zákona č. 245/2008.

 

3.2.4.3  Kritériá pre prijímacie konanie na strednú školu každý rok vypracuje riaditeľ príslušnej strednej školy, dá ich prerokovať pedagogickej rade do 15. februára a zriaďovateľ ich schvaľuje do 20. marca.

 

 

IV. KOMPETENCIE RIADITEĽA uršulínskej ŠKOLY

 

4.1  Riaditeľ uršulínskej školy je štatutárnym orgánom školy s právnou subjektivitou, ktorú riadi.

 

4.2 Riaditeľa školy usmerňuje Ministerstvo školstva – oddelenie pre cirkevné a súkromné školy, štatutárny zástupca zriaďovateľa a ním poverené  osoby.

 

4.3  Riaditeľ menuje po porade so zriaďovateľom svojho zástupcu.

 

4.4 Riaditeľ školy prijíma pedagogických zamestnancov podľa bodu 3.2.3.1. a nepedagogických zamestnancov školy na základe osobného pohovoru.

 

4.5  Riaditeľ školy dbá o to, aby všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci uršulínskej školy

 • svedomite si plnili úlohy a boli na potrebnej odbornej úrovni
 • svojím dobrým prístupom a príkladom kladne vplývali na žiakov
 • navzájom vytvárali spoločenstvo spojené úsilím o naplnenie cieľa uršulínskej školy: „Vytvárať spoločenstvo viery zapojené do práce kresťanskej výchovy a v evanjeliovom ovzduší slobody, lásky a pravdy pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť“.

 

4.6 Riaditeľ  školy v spolupráci s osobou poverenou zriaďovateľom vypracuje plán duchovnej formácie zamestnancov uršulínskej školy, ktorý obsahuje

 • pravidelné duchovné obnovy
 • každoročné duchovné cvičenia
 • slávenie všetkých významnejších sviatkov cirkevného roka a uršulínskych sviatkov v rámci školy aj s účasťou na bohoslužbách

 

Na konci školského roka podáva písomne správu zriaďovateľovi o duchovnej formácii zamestnancov školy.

 

4.7 Riaditeľ školy zodpovedá najmä za:

 • kvalitu a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďovateľovi a rodičom žiakov školy
 •  plnenie nárokov, ktoré zamestnancom vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu
 •  bezpečný a nerušený chod školy
 •  hospodárne a efektívne použitie finančných prostriedkov.

 

4.8 Riaditeľ školy konzultuje závažnejšie problémy zo všetkých oblastí školy so zriaďovateľom alebo ním poverenou osobou.

 

4.9 Riaditeľ školy vypracuje vnútorný poriadok školy, predloží ho na prerokovanie pedagogickej rade a potom ho postúpi na schválenie zriaďovateľovi.

Po ukončení školského roka podáva písomne správu zriaďovateľovi o výsledkoch výchovno – vyučovacieho procesu, o klíme školy, o aktuálnosti vnútorného poriadku školy a o celkovej  pripravenosti na nový školský rok.

 

V. MAJETKOVÉ A INÉ ZÁLEŽITOSTI

 

5.1 Vo veci nehnuteľného cirkevného majetku školy sa uršulínska škola sa riadi podľa CIC, kán. 1283 a 1284.

 

5.2 Riaditeľ školy a školského zariadenia je zodpovedný za efektívne a hospodárne využitie a evidenciu finančných prostriedkov z kapitoly MŠ. Po ukončení kalendárneho roka predkladá správu o hospodárení zriaďovateľovi školy.

 

5.3 Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný písomne predložiť zriaďovateľovi správu o získaní iných finančných prostriedkov, ktoré škola získala (dôvod, pôvod, spôsob a účel použitia). Táto správa je súčasťou celkovej správy o hospodárení za príslušný kalendárny rok.

 

5.4 V prípade nesprávneho použitia akýchkoľvek prostriedkov školy, zriaďovateľ má povinnosť vyvodiť voči zodpovedným osobám dôsledky (aj s náhradou).

 

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 

6.1 Na uršulínskych katolíckych školách nie je povolená činnosť politických strán a hnutí.

 

6.2 Zriaďovateľ je povinný chrániť uršulínske školy pred neoprávnenými zásahmi a konaním tretích osôb.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

7.1 Tento Štatút uršulínskych základných a stredných škôl a školských zariadení nadobúda účinnosť  dňom 1. septembra 2014.

 

7.2 Dňom účinnosti tohto Štatútu stráca platnosť Štatút z 1. septembra 2011.

 

7.3 Štatút je vyhotovený v 8 vyhotoveniach pre zriaďovateľa, predstavené komunít a riaditeľky uršulínskych škôl a  školských zariadení.

 

 

V Bratislave dňa 31.8.2014

 

RNDr. Eva Šimalčíková sr. Katarína OSU, provinciálna predstavená

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
24.09.2020
Meniny má : Luboš, Lubor