„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Školský vzdelávací program

 

Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: štvorročná a osemročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: cirkevná, katolícka

 

Všeobecná charakteristika školy

Gymnázium sv. Uršule je škola, ktorá je v sieti škôl zaradená do kategórie neštátnych škôl - cirkevných, katolíckych. Jej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok na Slovensku a jej hlavnou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky.

 

Pedagogický princíp školy

 Škola umožňuje všetkým študentom získať

  • základné, štandardami určené, vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch,
  • hlboké vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.

Našim cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, ktorí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a budú schopní sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

V oblasti vzdelávania a výchovy sa usilujeme viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k odpovednosti, samostatnosti, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať, zvyšovať vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a kresťanskú hodnotovú orientáciu.

V spolupráci s rodičmi žiakov je naším cieľom vychovať pracovitých, zodpovedných a morálne vyspelých ľudí.

Škola dáva šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Zabezpečuje podľa svojich možností potrebné podmienky aj na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme pri nášteve našej školy. Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v kancelárii u pani zástupkyni.

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
03.08.2020
Meniny má : Jerguš