„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Voliteľné predmety

 

Seminár z matematiky (4. ročník a oktáva)

 

Súbory príkladov zadaných na domácu úlohu:

17.12.2014:  Exponenciálne a logaritmické nerovnice

10.12.2014:  Nerovnice

 

 


 

Seminár z dejepisu

 

Najdôležitejšou  funkciou predmetu je rozvíjať historické vedomie žiakov. Cieľom je postupné poznávanie tých historických udalostí, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti.

Zmyslom a poslaním seminára je rozšíriť, upevniť a prehĺbiť vedomosti žiakov a zároveň ich pripraviť na ústnu maturitnú skúšku z daného predmetu a na prijímacie pohovory na VŠ.

Za základný cieľ  považujeme, aby žiak vedel využiť získané znalosti v rôznych situáciách, ktoré umožnia žiakom:

  • poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných historických prameňov
  • klásť si rôzne otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy
  • rozvíjať dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie
  • kultivovať verbálny prejav žiakov, vytvoriť im priestor pre formulovanie svojich názorov a rozvíjať ich argumentačné schopnosti
  • prezentovať seminárne práce na vybranú tému na požadovanej úrovni z hľadiska argumentačného, verbálneho a štylistického

 


 

Seminár z fyziky


Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Využívame pri tom medzipredmetové vzťahy – úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou, ktorej aparát využívame  najmä pri riešení úloh. Zameriavame sa nielen na riešenie kvantitatívnych úloh ale v zaoberáme sa aj kvalitatívnymi úlohami z praxe.  Pri výučbe využívame IKT, učíme aj pomocou digitálnej učebnice,  údaje študenti spracovávajú s poznatkami z informatiky. 

Medzi formy práce, ktoré využívame patrí okrem výkladu aj diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informácii. Podľa možností využívame tiež skupinovú prácu.

Nakoľko od septembra máme k dispozícii matematicko – fyzikálnu učebňu, snažíme sa študentom výučbu spestriť pokusmi. V budúcnosti chceme skvalitniť výučbu zaobstaraním moderných meracích sond s výstupmi na počítače.

Záujem o maturitu z fyziky bol a aj je na našej škole v celoslovenskom porovnaní vysoko nadpriemerný. V školskom roku 2012/2013 z celkového počtu 84 maturantov, maturovalo z fyziky 20.

Tento trend si chceme udržať nielen kvalitnou výučbou, ale aj zapájaním študentov do rôznych súťaží, organizovaním exkurzií a rôznych podujatí. Jedným z nich je aj Školská študentská konferencia GsU.  

 Spoločenskovedný seminár

 

Predmet spoločenskovedný seminár je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu ku kritickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole (základy psychológie a sociológie), činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života(základy politológie). Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti( základy práva).Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle(základy ekonómie). Oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia(základy filozofia).

Cieľom seminára je pripraviť študentov do praktického života, rozvíjať ich kritické myslenie a argumentáciu, formulovať svoje vlastné názory a postoje a to formou diskusie a prezentáciou seminárnych tém na vybranú tému.

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana