„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Základné informácie

 

Gymnázium sv. Uršule

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Sídli v historickej budove v centre Bratislavy na Nedbalovej ullici č.6. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej. V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia od školského roku 2010/2011 aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

Vyučovanie cudzích jazykov

V každom ročníku sa žiaci učia dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa učia všetci žiaci povinne. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky dvoch cudzích jazykov – nemeckého a francúzskeho. Vyučovanie zvoleného druhého jazyka závisí od počtu prihlásených žiakov (približne polovica triedy).

 

Voliteľné predmety

Podľa školského vzdelávacieho programu si žiaci tretieho ročníka môžu vybrať zo zoznamu voliteľných predmetov predmety v rozsahu 4 vyučovacích hodín, vo štvrtom ročníku až v rozsahu 8 hodín.

Voliteľné predmety sa vyučujú po 2 alebo 4 hodiny týždenne, sú klasifikované, preberá sa na nich rozširujúce učivo a realizuje sa na nich príprava žiakov na maturitné skúšky a prijímacie skúšky na vysoké školy. Patria k nim najmä: literárny seminár, konverzácia v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, semináre z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, rímskokatolíckeho náboženstva, informatika, psychológia a pre žiakov štvrtého ročníka a oktávy aj dejiny umenia.

 

Nepovinné predmety

Podľa záujmu žiakov a finančných možností školy ponúkame starším žiakom (žiakom štvorročnej formy štúdia a v osemročnej forme od kvinty) možnosť výberu nepovinných predmetov podľa ich výberu. Patria k nim najmä: konverzácie v cudzích jazykoch a cvičenia z matematiky.

 

Záujmové krúžky

V popoludňajších hodinách majú naši žiaci využívať svoj voľný čas aktívnou činnosťou v niekoľkých záujmových krúžkoch, ktoré vedú pedagógovia našej školy. Najčastejšie sú to futbalový krúžok, floorbalový krúžok, spevácky krúžok, matematický krúžok, matematicko – fyzikálny krúžok, publicistický krúžok, debatný klub, chemický krúžok, krúžok ruského jazyka, krúžok francúzskeho jazyka, speak-speak-speak (krúžok zameraný na konverzáciu v anglickom jazyku). Ponuku krúžkov prispôsobujeme záujmu žiakov.

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia v našom gymnáziu nájdete v Školskom vzdelávacom programe.

 

Ďalšie informácie o škole, ktoré by Vás mohli zaujímať:

  • nevyberáme školné,
  • žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni,
  • v škole sa nachádza bufet,
  • škola disponuje kopírkou pre potreby žiakov, žiaci si na nej môžu sami kopírovať poznámky za poplatok,
  • pre žiakov našej školy vydávame ISIC karty,
  • škola má pripojenie na internet prostredníctvom optického kábla (v učebniach informatiky majú žiaci možnosť využívania internetu v mimo vyučovacom čase pod dozorom učiteľa),
  • v škole je školská kaplnka, ktorá je po celý deň sprístupnená žiakom a raz do týždňa sa v nej slúži školská svätá omša pre žiakov a učiteľov,
  • študentská rada vydáva školský časopis Vox,
  • pre žiakov organizujeme vzdelávacie, kultúrne, duchovné a športové podujatia (napr. lyžiarske kurzy, škola v prírode, jazykové pobyty v zahraničí, zahraničné exkurzie (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Benelux), žiakov zapájame do súťaží, do charitatívnej činnosti, duchovné obnovy, modlitbové stretnutia, púte, imatrikulácie, diskotéky, plesy, návštevy filmových a divadelných predstavení, výchovné koncerty, koncoročné školské výlety...)
  • naši absolventi sú úspešní pri prijímacích skúškach na VŠ nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
11.08.2020
Meniny má : Zuzana