„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

20. výročie školy

 

Príhovor riaditeľky školy

V stredoveku sa dvaja pútnici z Arábie dostali do francúzskeho mesta, kde ľudia stavali gotickú katedrálu a obdivovali štíhle stĺpy, ktoré sa týčili do nedohľadna. Zvedavosť ich nútila dozvedieť sa, čo robia. Preto sa ich začali pýtať. Prvý z robotníkov odpovedal: „Ja opracovávam kameň, aby presne zapadol na svoje miesto.“ Druhý odvetil: „Ja maľujem okenné sklá, aby cez ne vchádzalo tajomné farebné svetlo.“ Ďalší zasa: „Ja vytesávam sochu svätej Doroty na stĺp.“ Spýtali sa mnohých a predsa sa nedozvedeli, čo sa tam deje. Napokon si celí unavení sadli na kus skaly a odpočívali. Vtedy sa k nim priblížil človek, ktorý zametal na stavenisku prach. Usmiali sa a tiež mu položili tú istú otázku: „A ty čo robíš?“ Zametač sa usmial a hrdo povedal: „Staviam katedrálu...“

Pomyselnú katedrálu Gymnázia sv. Uršule v Bratislave budujeme spoločnými silami už dvadsať rokov. Nestaviame ju z kameňa, ani nemaľujeme okenné sklá, ale každodennou prácou prispievame k jej bohatej výzdobe, aby nadobúdala čoraz väčšiu hodnotu. Tou katedrálou sú pre nás naši žiaci, ktorým odovzdávame najnovšie poznatky vedy. Usilujeme sa v nich zveľaďovať dar viery a formovať osobnosti mladých ľudí, aby sa z nich stali nielen dobrí odborníci, ale aj ľudia s veľkým srdcom milujúcim Boha i svojich blížnych.

V priebehu dvoch desaťročí od obnovenia činnosti nášho gymnázia sme prispeli k budovaniu viac než tisícky takýchto katedrál a našou veľkou túžbou je, aby ich každým rokom pribúdalo.

S vďakou za všetky dobrodenia dnes dvíhame svoj zrak k nebu a spolu so žalmistom voláme: „Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.“ (Ž 9,2)

Naša vďaka patrí sestrám uršulínkam, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom

školy, rodičom  a ľuďom dobrej vôle za všetky modlitby, veľkú lásku, obetavosť a všetko úsilie, ktoré venovali a venujú rozvoju našej školy.

Gymnáziu sv. Uršule prajem do ďalších rokov, aby jeho lavice boli vždy plné žiakov túžiacich po nových vedomostiach. Aby v jeho zborovni boli vždy učitelia, ktorí pre svojich žiakov budú nielen sprostredkovateľmi vedomostí, ale budú ich s láskou aj vychovávať. Veď škola nie je len budova. Sme ňou predovšetkým my – učitelia a naši žiaci. Budujme ju spoločne v našich srdciach a napĺňajme ju vzájomnou láskou a úctou.

 

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.

 

Fotky z oslavy si môžte pozrieť :tu::

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
03.08.2020
Meniny má : Jerguš